english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چشم انداز مرکز (Vision):
ما برآنیم که در طی دهه آینده به عنوان معتبرترین مرکز تحقیقاتی در حوزه بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید و بیماری های عفونی فراموش شده در سطح منطقه مدیترانه شرقی، کنترل این دسته از بیماری ها را در سطوح ملی و بین المللی تضمین کنیم.

رسالت مرکز (Mission):
مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، مجمعی علمی و تحقیقاتی است که به منظور توسعه علوم و تحقیقات در حوزه بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید و بیماری های عفونی فراموش شده به منظور ارائه راه حل در امور بهداشتی، کنترل این بیماریها و گسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و بین المللی فعالیت می کند. این مرکز مطرح شدن به عنوان مرجع جهت تشخیص، طراحی و اجرای مطالعات بر روی بیماری های نوپدید و بازپدید کشور و توسعه ارتباطات بین المللی را دنبال می کند.ردیف اهداف استراتژیک پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید
1 مطرح شدن به عنوان مرکز مرجع جهت تشخیص، طراحی و اجرای مطالعات بر روی بیماری های نوپدید و بازپدید کشور
2 توسعه ارتباطات بین المللی

3
مطرح شدن به عنوان مرکزی ملی در بعد پدافند غیرعامل

مناظر عوامل حیاتی موفقیت شاخص ها
مالی جذب گرنت های بین المللی مقدار گرنت بین المللی جذب شده
جذب گرنت و حمایت داخلی جذب گرنت های پژوهشی
جذب حمایت های مالی
مشتری توسعه ارتباط با سازمان ها و مراکز اجرایی مرتبط در سطح کشور تعداد تفاهم نامه منعقد شده
تعداد تاییدیه های رسمی همکاری پایگاه
فرایندها همکار سازمان بهداشت جهانی شدن در زمینه بیماری ها طاعون، تولارمی و تب کیو درصد تحقق استانداردهای کسب شده به کل استانداردهای موردنیاز برای همکار سازمان بهداشت جهانی شدن
تعمیق و بهبود ارتباطات بین المللی تعداد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در راستای توسعه ارتباطات بین المللی
چاپ مستندات بروز بین المللی تعداد مقالات به روز بین المللی چاپ شده
تعداد کتب منتشر شده
توسعه بخش آموزش های بین المللی تعداد دوره های بین المللی برگزار شده در زمینه بیماری های نوپدید و بازپدید
آزمایشات تشخیصی بیماری های نوپدید و بازپدید مورد ارجاع تعداد نوع آزمایشات تشخیصی قابل ارائه
تعداد آزمایشات انجام شده
طراحی و اجرای مطالعات بر روی انسان و دام های اهلی و وحشی کشور برای بررسی وضعیت آلودگی به بیماری های نوپدید و بازپدید تعداد مطالعات انجام شده
کمک به دانشگاه های مرزی کشور جهت پایش بیماری های نوپدید و بازپدید تعداد تفاهم نامه های منعقده در این زمینه
تعداد تاییدیه های رسمی همکاری پایگاه و دانشگاه های ذیربط
پایش بیماری های نوپدید و بازپدید در کشور تعداد انسان مورد بررسی
تعداد دام مورد بررسی
کمک در تشخیص و کنترل سریع تهدیدات زیستی درصد پاسخ های موفق به کل درخواست های دریافتی
توسعه آموزش های مرتبط با پدافند غیرعامل تعداد دوره های آموزشی برگزار شده
توسعه بخش آموزش های منطقه ای و ملی تعداد دوره داخلی برگزار شده در زمینه بیماری های بازپدید و نوپدید
تعداد افرادی که دوره کارآموزی و کارورزی را در پایگاه گذرانده اند
تعداد پایان نامه های دانشجویی مرتبط در مرکز
رشد و یادگیری توسعه زیر ساختهای پایگاه میزان بودجه صرف شده در زمینه زیرساخت
میزان بودجه صرف شده در زمینه آزمایشگاهی

برنامه های آتی

برنامه های زیر برای آینده پایگاه دنبال می شود:

مطرح شدن به عنوان مرکز مرجع جهت طراحی و اجرای مطالعات بر روی دام های اهلی و وحشی کشور برای بررسی وضعیت آلودگی به بیماری های نوپدید و بازپدید

مطرح شدن به عنوان مرکز مرجع جهت طراحی و اجرای مطالعات بر روی جوندگان و ناقلین برای بررسی وضعیت آلودگی به بیماری های نوپدید و بازپدید

کمک به دانشگاه های مرزی کشور جهت پایش بیماری های نوپدید و بازپدید و کمک در تشخیص سریع و کنترل سریع بیماری های با ظن بیوتروریسم

راه اندازی سیستم پایش مستمر بیماری های نوپدید، بازپدید در کشور

برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی در زمینه اپیدمیولوژی میدانی و بیماری های نوپدید و بازپدید.

مرکزی ملی برای گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان رشته های مرتبط

مطرح شدن به عنوان مرکزی تحقیقاتی برای طراحی و اجرای پایان نامه های دانشجویی مرتبط

مطرح شدن به عنوان مرکزی ملی در بعد پدافند غیرعامل (با توجه به موقعیت لجستیکی پایگاه در نزدیکی مرز استان های زنجان، همدان و کردستان)

امید که با استمرار نظر لطف خداوند به این پایگاه و مساعدت و یاری دلسوزان بهداشت و سلامت کشور، این پایگاه بتواند با بازیافتن گذشته درخشان خود، آینده ای مثال زدنی را برای خود و کشور رقم بزند.

شکل - جلسه هم اندیشی و بازدید هیات رییسه و تعدادی از اعضای هیات امنا انستیتو پاستور ایران، نمایندگان مرکز مدیریت بیماری های واگیر، آزمایشگاه مرجع سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان و گروه جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مردادماه 1393، اکنلو

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه