english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


            

همکاری های علمی پایگاه در قالب تفاهمنامه های همکاری ملی و بین المللی دنبال می شود:

همکاری های ملی

در حال حاضر پایگاه دارای تفاهم نامه همکاری با مرکز مدیریت بیماری های واگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان و گروه جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و همکاری نزدیکی با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارد.

شکل زیر- جلسه مسوولین پایگاه و مرکز مدیریت بیماری های واگیر با هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت تعمیق همکاری های فی مابین، 1391

همکاری های بین المللی

رشد و بالندگی علمی پایگاه در دور جدید فعالیت های علمی مدیون همکاری تنگاتنگ با انستیتو پاستور ماداگاسکار و انستیتو پاستور فرانسه می باشد. این دو انستیتو به عنوان مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه طاعون می باشند.

انستیتو پاستور ماداگاسکار

متعاقب سفر رییس پایگاه به انستیتو پاستور ماداگاسکار، گذراندن دوره آموزشی یک ماهه در این کشور و آوردن مواد آزمایشگاهی لازم، طرح های و پروژه ها تحقیقاتی در زمینه طاعون طراحی شد.

متعاقبا، دکتر راجرسون، رییس آزمایشگاه یرسینیای انستیتو پاستور ماداگاسکار در کارگاه آموزشی پایگاه در خردادماه 1392 به عنوان مدرس به اکنلو آمدند.

شکل زیر- تعدادی از مدرسان کارگاه اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید؛ خردادماه 1392، خانم دکتر راجرسون در وسط تصویر دیده می شود.

انستیتو پاستور پاریس

همکاری با انستیتو پاستور پاریس در طراحی مطالعات و نگارش مقالات منجر به چاپ مقاله گزارش طاعون ایران در مجلات معتبر بین المللی شد. در طول 4 سال گذشته یک طرح آسیپ (طرح های مشترک در شبکه انستیتو پاستورها) با دکتر الیزابت کارنیل، رییس آزمایشگاه یرسینیا انستیتو پاستور پاریس نوشته شد. در حال حاضر نیز یک طرح مشترک جندی شاپور با ایشان ثبت شده است. 

شکل زیر- دکتر کارنیل، رییس آزمایشگاه یرسینیای انستیتو پاستور پاریس، مشاور علمی پروژه های طاعون پایگاه

موزه تاریخ طبیعی فرانسه

تعامل علمی با پروفسور هوگو (Jean-Pierre HUGOT) از موزه تاریخ طبیعی فرانسه در راستای گسترش تحقیقات جونده شناسی انجام شده است؛ ایشان در خردادماه 1393 به انستیتو پاستور ایران دعوت شدند و بازدیدی از فعالیت های جاری انستیتو داشته و یک پروژه جندی شاپور با ایشان تنظیم گردید.

دانشگاه اسلو

در اردیبهشت ماه 1393، دکتر نیلز کریستین (Nils Christian Stenseth)، رییس آکادمی علوم نروژ و رییس مرکز اکولوژی و تکامل دانشگاه اسلو جهت گسترش تعاملات علمی از رییس پایگاه و در مردادماه 1393 از رییس آزمایشگاه کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو جهت جلسات هم اندیشی در زمینه طاعون دعوت به عمل آورد دعوت به عمل آورد. متعاقب این دیدار، تفاهمنامه ای در راستای انجام پروژه های مشترک با ایشان تنظیم شد.

شکل زیر- از چپ: احسان مصطفوی، نیلز کریستین و همکاران، دانشگاه اسلو، اردیبهشت ماه 1393

انستیتو پاتولوژی و بیولوژی فرانسه

تعاملات علمی با آقای دکتر ماکس مورین (Max Maurin)، رییس انستیتو پاتولوژی و بیولوژی فرانسه که یکی از صاحب نظران در زمینه تولارمی در دنیا می باشد با شرکت رییس پایگاه و ایراد سخنرانی ایشان در مورد نتایج تحقیقات جدید در مورد تولارمی ایران در کنگره بین المللی تولارمی در ترکیه آغاز شد. متعاقبا ایشان به عنوان مشاور علمی تحقیقات تولارمی پایگاه نقش مهمی ایفا نمود و این تعاملات علمی هنوز ادامه دارد. حاصل کار مشترک در قالب مقاله مشترکی چاپ شده است.

فرهنگستان علوم مجارستان

در فروردین ماه 1394، انستیتو پاستور ایران جهت توسعه مناسبات بین المللی پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید، تفاهم نامه همکاری ای با انستیتو تحقیقات پزشکی و دامپزشکی فرهنگستان علوم مجارستان در زمینه حیطه های تحقیقاتی خود امضا نمود. بنابر مفاد این تفاهم نامه ها، طرفین نهایت مساعی خود را جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل محقق به کار خواهند گرفت.

در طی سه سال اخیر از رییس پایگاه جهت شرکت در نشست های مختلف بین المللی مرتبط با حوزه کاری پایگاه دعوت بعمل آمده است.

برگشت به بالای صفحه

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه