english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

علاوه بر خدمات پژوهشی، آموزشی، تشخیصی و مدیریت طغیان بیماری ها، خدمات زیر نیز توسط پایگاه انجام می شود:

- مشاوره به مرکز مدیریت بیماری های واگیر در جهت تشخیص و کنترل بیماری ها

- عضویت در شوراها و کمیته های مرتبط در انستیتو پاستور ایران و در خارج از انستیتو

- ویزیت پزشکی و درمان رایگان اهالی روستا توسط تیم های پزشکی

- بازدید از موزه پزشکی پایگاه

- استفاده از امکانات پایگاه جهت برگزاری دوره های آموزشی مختلف

ویزیت و درمان رایگان اهالی روستا

از آنجا که روستای اکنلو فاقد پزشک تمام وقت می باشد، به مناسبت های مختلف با اعزام تیم های پزشکی از طرف انستیتو پاستور ایران و بسیج جامعه پزشکی به روستا، ویزیت و درمان رایگان اهالی روستا به محوریت پایگاه انجام می شود؛ در عین حال اخیرا با پی گیری های انجام شده توسط این اهالی روستا و پایگاه، یک پزشک سیاری (موقت) به روستا تعلق گرفته است.

در برنامه مرمت و بازسازی پایگاه یک موزه تعبیه گردید که مستندات و وسایل قدیمی پایگاه در آن نگهداری می شود. در حال حاضر امکان بازدید عموم از این موزه فراهم نیست.

شکل زیر: موزه فعلی پایگاه

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه