english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بازدید دانشجویان انستیتو پاستور ایران از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید
بازدید دانشجویان انستیتو پاستور ایران از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید، اردیبهشت 1398

بازدید دانشجویان انستیتو پاستور ایران از پایگاه، اردیبهشت 1398من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه