english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

شرکت رییس پایگاه در نشست هم اندیشی تنظیم برنامه استراتژیک بیماری های نوپدید در مصر

دکتر احسان مصطفوی، رییس مرکز و پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید برای شرکت در نشست تخصصی برای بررسی و تایید چارچوب استراتژیک پیشگیری و کنترل بیماری هاینوپدید در منطقه مدیترانه شرقی،که در قاهره مصر در تاریخ 13 و 14 مردادماه برگزار شد به این کشور سفر کرد.

واحد مدیریت ریسک عفونی اداره منطقه مدیترانهشرقی سازمان بهداشت جهانی اقداماتی را جهت تقویت ظرفیت های منطقه ای و ملی برای شناسایی، بررسی و کنترل بیماری های عفونینوپدید با پتانسیل اپیدمی و پاندمیشدن انجام داده است. این برنامهیک چارچوب استراتژیکیکپارچه برای پیشگیری و کنترل بیماری هاینوپدید و بازپدید در منطقه مدیترانه شرقی برای 5 سال آینده (2023-2019) ایجاد کرده است. این چارچوب یک نقشه راه برای افزایش ظرفیت22 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی با ترویج مداخلات مبتنی بر شواهد، راهنمایی و بهترین شیوه برای کنترل و رفع خطرات اپیدمیمی باشد. در نشست اخیر، با حضور کارشناسان فنی از داخل و خارج از منطقه، نسخه نهایی چارچوب استراتژیکمورد بررسی و اصلاح نهایی قرار گرفت.

عکس های مرتبطمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه