english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ نتایج مطالعه سرواپيدميولوژي تب کیو درشمال غرب ایران

با توجه به اینکه تب کیو از نظر بهداشت عمومی دارای اهمیت است و از طرف دیگر اطلاعات اپیدمیولوژیکی زیادی از وضعیت این بیماری در اکثر نقاط ایران از جمله شمالغرب ايران، که از مناطق دام خیز کشور می باشد، وجود ندارد، این مطالعه به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی تب کیو در گوسفندان مناطق شمالغرب ايران انجام شد.

در اين مطالعه تعداد 256 نمونه سرمي از گوسفندان مناطق مختلف جغرافيايي (شمال، مركز و جنوب) استان اردبيل جمع آوري شد. سرم هاي جمع آوري شده با روش الايزا جهت شناسايي آنتي بادي ضد كوكسيلا بورنتي (IgG) آزمايش شدند. 33/6% از گوسفندان مورد مطالعه داراي آنتي بادي ضد كوكسيلا برونتي بودند. بین مناطق مختلف از نظر آلودگي به تب كيو اختلاف معني دار وجود داشت (P<0.001) و بیشترین آلودگی در مناطق جنوبی (58.6%) و کمترین آلودگی در مناطق مرکزی (23.3%) مشاهده شد.

با وجود اینکه این مطالعه، اولين مطالعه در مورد تب كيو در شمالغربی ايران می باشد اما شیوع بالای آلودگی در این منطقه از کشور نشان دهنده اهمیت توجه بیشتر سیستم بهداشتی به این بیماری مي باشد.

نتایج این مطالعه در مجله VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES با ضریب تاثیر 2/27 چاپ شده است. اصل مقاله را در این قسمت ببینید:

لینک مقاله

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه