english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

کشف 5 گونه جدید ویروس در مطالعه شترهای ابوظبی:

شتر ها برای بسیاری از پاتوژن های ویروسی، از جمله سندرم تنفسی کوروناویروس خاورمیانه شناخته شده هستند. این احتمال وجود دارد که ویروس های دیگری، هنوز هم ناشناخته در شتر با پتانسیل ایجاد بیماری در انسان وجود داشته باشند.

در این مطالعه ای که از تجزیه و تحلیل توالی متاژنومیک بر روی نمونه های سواب نازوفارنکس از 108 شتر از یک بازار حیوانات زنده در ابوظبی امارات متحده عربی استفاده شد، در مجموع 846.72 میلیون خوانش از این نمونه سواب نازوفارنکس دریافت شد که 2.88 میلیون (0.34 درصد) مربوط به توالی ویروسی بود، در حالی که 512.63 میلیون (60.5 درصد) و 50.87 میلیون (6 درصد) مشابه با توالی باکتری و یوکاریوتی بودند. در میان ویروس ها، توالی های مربوط به ویروس های پستانداران از 13 جنس در 10 خانواده ویروسی از جمله Coronaviridae، Nairoviridae، Paramyxoviridae، Parvoviridae، Polyomaviridae، Papillomaviridae، Astroviridae، Picornaviridae، Poxviridae و Genomoviridae شناسایی شد.

برخی از توالی های ویروسی متعلق به ویروس شناخته شده شتر و انسانی بودند و دیگران از ویروس های بالقوه جدید شتر هستند که فقط شباهت محدودی به توالی های ویروس در بانک ژن دارند. در مجموع 5 گونه ویروس جدید شناسایی شدند. عفونت به کورونا ویروس خاورمیانه در 93 درصد شترها مشاهده شد.

این مطالعه یک بررسی جامع از ویروس ها در ویروس نمونه های تنفسی فوقانی را در شتر هایی که تماس گسترده ای با جمعیت انسانی دارند، ارائه می دهد.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184718


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه