english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

افزایش بروز بیماری ویروسی پواسان منتقله از کنه در امریکا:

موارد عفونت انسانی با ویروس پواسان که می تواند بیماری کشنده عصبی با اثرات عصبی طولانی مدت بدهد در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. این بیماری توسط کنه های ایکسودس منتقل می شود.

در مقاله "بیماری ویروس پواسان: بیماری نوپدید آربوویروس با نگرانی های بهداشت عمومی در امریکا"، نویسندگان با یک بررسی دقیق از این بیماری به بحث در مورد افزایش موارد اخیر بیماری پرداخته اند. بسیاری از موارد این بیماری در ایالات متحده آمریکا در ایالات شمال شرقی و غرب میانه که کنه ناقل بیماری وجود دارد رخ داده است. نویسندگان بیان کرده اند که افزایش اخیر در تعدادی از موارد گزارش شده از ویروس پواسان، که مرتبط با چندین ویروس بسیار خطرناک آسیایی و اروپایی است، بسیار نگران کننده است. این مقاله با یک مرور کلی از بیماری، توصیه هایی برای اولویت های تحقیقاتی آینده ارائه می نماید.

کانال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید :

@EmergingInfDis

اطلاعات بیشتر:

http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/vbz.2017.2110من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه