english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links


تمدید حکم ریاست پایگاه برای آقای دکتر مصطفوی

تاریخ خبر: 10 تیرماه 1394

معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران، جناب آقای دکتر بوذری، طی حکمی ریاست آقای دکتر احسان مصطفوی بر پایگاه تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید را تمدید نمودند.

در متن حکم آمده است: "نظر به تخصص، توانمندی و تجارب موفق جنابعالی، بدینوسیله ریاست جنابعالی را بر پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برای دو سال دیگر تمدید می نمایم.

امید است که بر اساس برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی تنظیم شده برای پایگاه و تکیه بر توانایی ها و پتانسیل های داخل انستیتو و در سطوح ملی و بین المللی در جهت اعتلای روزافزون برنامه های پایگاه موفق و موید باشید".من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه