english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

مطالعه آلودگی آب های سطحی غرب کشور به فرانسیسلا

در مطالعه ای که بر روی 237 نمونه آب سطحی شامل دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه ها و برکه های استان های شمال غربی ایران (کردستان و آذربایجان غربی) انجام شد، برای تشخیص حضور DNA باکتری فرانسیسلا در نمونه ها، دو هدف متفاوت در ژنوم (ISFtu2 و fopA) مورد بررسی قرار گرفت. در بين نمونه هاي آب مورد آزمايش، 17 و 5 درصد نمونه ها به ترتیب براي ISFtu2 و fopA مثبت بودند. یافته های این مطالعه اخیر در مجله Iranian Journal of Microbiology منتشر شده است.

اصل مقالهمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه