english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

بررسی آلودگی جوندگان استان لرستان به کنه ها

در مطالعه حاضر، آلودگی به کنه هیالوما آسیاتیکوم در جوندگان وحشی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه جوندگان با استفاده از تله های شرمن، به دام افتادند. یک لارو و 59 کنه نابالغ هیالوما آسیاتیکوم از مریون پرسیکوس های صید شده جمع آوری شد. نتایج مطالعات ملکولی نشان داد که مراحل نابالغ کنه هیالوما آسیاتیکوم بر روی مریون پرسیکوس زندگی می کند. این یافته به ما کمک می کند تا بتوانیم محیط زیست کنه و بیماری های منتقله از آن ها را کنترل کنیم.

نتایج این مطالعه در مجله انجمن کنه شناسی ایران منتشر شده است.

اصل مقاله


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه