english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

اردوی دانشجویان انستیتو پاستور ایران در پایگاه

دانشجویان جدید الورود انستیتو پاستور ایران برای مدت 3 روز در یک برنامه اردوی علمی فرهنگی که توسط اداره آموزش انستیتو پاستور ایران و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در انستیتو پاستور ایران در محل پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد شرکت نمودند.

در این اردو، شرکت کنندگان ضمن بازدید از قسمت های مختلف پایگاه و شرکت در یک ماموریت میدانی، با تاریخچه انستیتو پاستور ایران آشنا شدند و در برنامه های آموزشی و فرهنگی ای که در این رابطه برای ایشان درنظر گرفته شده بود شرکت نمودند.

عکس های مرتبط


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه