english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

در راستای استفاده متقابل از ظرفیت های پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهمنامه همکاری ای بین روسای انستیتو پاستور ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران منعقد شد.

موضوع تفاهم نامه همکاری برای ارتقاء سطح علمی از طریق انجام پژوهشهای هدفمند درحوزه بیماریهاي عفوني نوپديد و بازپديد، مطالعات اپیدمیولوژی میدانی، حشره شناسی، انگل شناسیو سایر موضوعات مورد توافق طرفین می باشد.
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه