english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ درس آموخته های وفور جوندگان در روستای نجف آباد شهرستان نیشابور

جوندگان می توانند مخزن یکسری بیماری¬های عفونی باشند و در طغیان بعضی از بیماری های واگیر نقش ایفا نمایند. باتوجه به وفور جوندگان در روستای نجفآباد شهرستان نیشابور در بهمن ماه 1392، نگرانی¬هایی در زمینه احتمال وقوع بیماری هایی نظیر طاعون و تولارمی از این جوندگان مطرح گردید. این مقاله به بیان درس آموخته های متعاقب این وفور و نتیجه بررسی های انجام شده توسط تیم اعزامی انستیتو پاستور ایران می پردازد.

دراین مطالعه،مناطق مختلف روستای نجف آباد انتخاب و مورد تله گذاری قرار گرفت. سرم همه جوندگان صید شده ازنظرسابقه آلودگی به طاعون به روش الایزا و آلودگی به تولارمی با تست اگلوتیناسیون بررسی شدند.

تعداد 306 عددتله در 35 نقطه کارگذاشته شد و مجموعا 6 سرجونده (4 سرMus musculusو 2 سرMeriones libycus) صیدگردید. نتیجه بررسی سرم تمام جونده ها از نظر طاعون و تولارمی منفی بودند.

باتوجه به اینکه قبل از اعزام تیم، مبارزه باجوندگان ازطرف سازمان های مختلف و اهالی روستا با روش های مختلف صورت گرفته بود، تعداد جونده بسیار کاهش یافته بود. پیشنهاد می¬شود در چنین رویدادهایی برنامه های منظمی و در لوای رهبری یکسازمان صورت پذیرد تا درکمترین زمان،بهترین بازدهی حاصل شود.

دسترسی به اصل مقالهمن طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه