english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری کارگاه یک روزه آموزش بروسلوز برای دانش آموزان شهر بیجار

در کارگاه یک روزه ای که در تاریخ 13 اردیبهشت ماه در محل پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید و با حضور آقای دکتر عرفانی، رییس اداره بیماری های مشترک انسان و دام، و سرکار خانم دکتر بنکدار، کارشناس مسوول بروسلوز در وزارت بهداشت، برگزار شد، 30 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان بیجار با راه های پشگیری از انتقال بروسلوز آشنا شدند. این دانش آموزان به عنوان حلقه های اولیه آموزش به سایر دانش آموزان و جامعه عمومی بیجار نقش ایفا خواهند نمود.

لازم به ذکر است که شهرستان بیجار به عنوان شهرستان پایلوت در طرح ملی ارتقای رصد بروسلوز در غرب کشور انتخاب شده است و پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید مرکز مشاور اپیدمیولوژیک و تجزیه و تحلیل داده های این طرح می باشد.

لینک عکس های مرتبط

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه