english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله آلودگی جوندگان غرب کردستان به تولارمی

از آنجائیکه منطقه کردستان ایران کانون قدیمی طاعون و تولارمی می باشد، این مقاله به بررسی وضعیت جوندگان این منطقه در غرب ایران از نظر آلودگی به این دو بیماری پرداخته است.

در این مطالعه که در سال 1392 در محل کانون های قدیمی طاعون و تولارمی صورت پذیرفت، پس از صید جوندگان و جداسازی اكتوپارزيت ها از آن ها، جنس و گونه جوندگان و اكتوپارزيت ها تعيين گردید. بررسی سرولوژي نمونه ها برای بيماري طاعون با آزمايش الايزا و برای تولارمی با روش استاندارد آگلوتیناسیون لوله ای انجام شد. از نمونه هاي طحال گرفته شده از هر جونده علاوه بر بررسی میکروسکوپی،DNA استخراج و با استفاده از Real Time PCR از نظر باسیل طاعون و عامل تولارمی بررسي گرديد.

از 245 جونده صید شده، بیشترین جونده به ترتیب مربوط به جنس های Apodemus (40/00 درصد)، Mus (24/49 درصد) و Meriones (12/65 درصد) بودند. تعداد 153 کک، 37 مایت و 54 کنه نیز از جوندگان مورد بررسی جدا گردید. نتایج بررسی های میکروسکوپی، کشت و Real Time PCR تمام نمونه های مورد بررسی و تست سرولوژی برای طاعون منفی بود. نتایج بررسی سرولوژی جهت تعیین آلودگی به تولارمی در 4/8 درصد جونده های مورد بررسی مثبت گردید.

این مقاله حاصل همکاری با انستیتو پاستور پاریس و فرهنگستان علوم مجارستان بوده است.

این مقاله در مجله معتبر Vector-Borne and Zoonotic Diseases با ضریب تاثیر 1/95 منتشر شده است.

اصل مقاله را در این قسمت ببینید:

لینک مقاله
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه