english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

ادامه مطالعات پایشی جوندگان به محوریت پایگاه

دو تیم های تحقیقاتی از بخش اپیدمیولوژی و پایگاه، برنامه مطالعات میدانی به محوریت پایگاه و در محدوده جغرافیایی استان کردستان و همدان را ادامه دادند. در این مطالعات، آلودگی جوندگان به بیماری های نوپدید و بازپدید مهم مورد بررسی قرار گرفت.

لینک عکس های مربوطه


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه