english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

برگزاری نشست سه روزه فیلوژنی و تاکسونومی با حضور 4 نفر از متخصصان موزه تاریخ طبیعی فرانسه

در نشست سه روزه ای که از تاریخ 28 تا 30 اردیبهشت ماه با موضوع تاکسونومی، فیلوژنی، ملکولار اپیدمیولوژی و بیماری های منتقله از جونده و با حضور چهار نفر از متخصصان موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس، همکاران انستیتو پاستور ایران (بخش های اپیدمیولوژی، انگل شناسی، ویروس شناسی، میکروب شناسی، آربوویروس و مالاریا)، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز مدیریت بیماری ها و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، کرمان، لرستان و ارتش در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن استفاده از 15 سخنرانی ارائه شده در این دوره آموزشی، با حوزه های کاری یکدیگر آشنا شدند و پروپوزالی را برای انجام پروژه های مشترک در آینده تنظیم نمودند.

در این برنامه، افراد شرکت کننده از نزدیک بازدیدی از روش های نمونه گیری در فیلد و کارهای آزمایشگاهی مرتبط با جونده داشتند و تیم فرانسوی نظرات خود را برای ارتقای روش های میدانی و آزمایشگاهی موجود برای جوندگان ارائه نمودند.

شرکت کنندگان در این نشست در روز 27 اردیبهشت ماه نیز بازدیدی از بخش های اپیدمیولوژی، سل، سیستماتیک ملکولی، قارچ شناسی، آربوویروس و بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران انجام دادند و در جریان توانمندی های این بخش ها و انستیتو پاستور ایران قرار گرفتند.

گزارش کامل نشست


من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه