english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ نتایج مطالعه بررسی آلودگی دام های استان مازندران به تب کیو

در این مطالعه 253 نمونه سرمی از گوسفندان قسمت های غرب، مرکز و شرق استان مازندران در سال های 90-1389 جمع آوری گردید. میزان آلودگی به تب کیو در این مطالعه 23/7% درصد بود.

استان محل نمونه گیری در این مطالعه (استان مازندران) با رنگ تیره در نقشه اصلی نشان داده شده است. نمونه گیری از شهرستان های رامسر(12)، چالوس(5)، نور(9)، بابل(2)، سواد کوه(14)،ساری(13)، جویبار(6) و قائمشهر(11) در این استان انجام شد.

مناطق مرکزی(33/8%) و شرقی(27/2%) آلودگی بیشتری را نسبت به مناطق غربی(8/5%) از خود نشان دادند. بیش ترین آلودگی مربوط به شهرستان های بابل با 40/5% و سوادکوه با 35% بود و کمترین آلودگی در شهرستان رامسر با 2/6% مشاهده شد. جنس نر و ماده به ترتیب دارای 16/7% و 24/5% آلودگی بودند

مقاله در مجله Annals of Agricultural and Environmental Medicine منتشر شده است که در این قسمت می توانید اصل مقاله را ملاحظه فرمایید.

لینک مقاله

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه