english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله مطالعه سرواپیدمیولوژی بروسلوز و تب کیو در استان کردستان

پایش وضعیت بیماری های زئونوز نوپدید و بازپدید به عنوان یکی از وظایف پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید محسوب می شود. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بروسلوز و تب کیو در اکثر مناطق ایران وجود ندارد، هدف از این مطالعه بررسی سرولوژی وضعیت این دو بیماری در جمعیت های در معرض خطر استان کردستان بوده است.

تعداد 250 نمونه سرم به همراه پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی و رفتاری از شکارچیان و خانواده های آنها، قصاب ها و پرسنل بهداشتی، بعنوان گروه های در معرض خطر و از مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی، بعنوان گروه نماینده جمیعت عمومی جمع آوری شد. با استفاده از روش الایزا آنتی بادی اختصاصی (IgG) علیه بروسلوز و کوکسیلا بورنتی (فازI و II) در سرم های جمع آوری شده ردیابی شدند. نمونه های مشکوک و مثبت الایزا بروسلوز توسط آزمایش آگلوتيناسيون لوله اي استاندارد مورد تایید نهایی قرار گرفتند.

میزان شیوع سرمی IgG بروسلوز و تب کیو به ترتیب 6/40% و27/83% (شیوع IgG کوکسیلابورنتی فاز I، 20% و فاز II، 14/52%) بود. بیشترین شیوع سرمی بروسلوز (12%) و تب کیو (38%) در قصاب ها دیده شد. شیوع سرمی تب کیو در افراد مسن بیشتر بود (p=0.04). همچنین شیوع سرمی تب کیو در افرادی با سابقه کار بیش از 10 سال (21/88%)، بیشتر از سایر افراد (7/79%) بود(p=0.02). شکار و مصرف گوشت حیوانات وحشی(p=0.02)، نگهداری دام (p=0.03) و عدم ضد عفونی دست و صورت پس از کار (برای پرسنل بهداشتی و قصاب ها) (p=0.02) خطر سرم مثبت شدن برای تب کیو را افزایش می دادند.

این مطالعه اولین بررسی سرواپیدمیولوژی دو بیماری مهم زئونوز تب کیو و بروسلوز در غرب ایران بود كه در آن شیوع سرمی نسبتا بالای تب کیو و بروسلوز در جمیعت های در معرض خطر استان کردستان نشان داده شد.

اطلاعات کامل این تحقیق در مجله Vector-Borne and Zoonotic Diseases با ضریب تاثیر 2/24 منتشر شده است.

لینک مقاله

من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه