english فارسی       صفحه اصلی     اخبار پایگاه    ارتباط با ما

تاریخچه
اخبار بیماری های جهان
دور جدید فعالیت های پایگاه
Skip Navigation Links Skip Navigation Links کارکنان
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links اکنلو و جاذبه های اطراف آن
برنامه استراتژیک
گزارش عملکرد سالیانه
Skip Navigation Links

چاپ مقاله مروری وضعیت تب کیو در ایران

این مقاله با مرور مطالعات انجام شده در ایران به بیان اهمیت تب کیو در کشور به عنوان یک بیماری نوپدید پرداخته شده است. در قسمتی از این مقاله، مطالعات انجام شده به صورت توصیفی با استفاده از نقشه به نمایش گذاشته شده است.

اصل مقاله را در این قسمت ببینید.

مقاله
من طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد!

مارسل بالتازار (1350-1286 شمسی)، موسس پایگاه